prof. PhDr. Jiří Pokorný, CSc.

historik, archivář

prof. PhDr. Jiří Pokorný, CSc.Narodil se v roce 1957 v Praze. V letech 1976–1981 studoval obor  archivnictví – dějepis na Filozofické fakultě UK, kde se v seminářích Rostislava Nového, Jana Havránka a Otto Urbana zabýval zejména kulturními dějinami 17.–19. století. Po krátkém zaměstnání v Pražské informační službě nastoupil v roce 1982 do Všeodborového archivu, z něhož v roce 1988 přešel do Archivu ČVUT. V letech 1991–1993 pracoval v Historickém ústavu Akademie věd a od září 1993 vyučuje na katedře dějin a didaktiky dějepisu Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy. V současnosti zastává funkci ředitele Všeodborového archivu.

Původně se věnoval období baroka a osvícenství, postupně se však jeho zájmy přesunuly k  sociálním a kulturním dějinám 19., a dokonce 20. století. Zkoumal především vznik a vývoj čtenářských zálib a jejich význam pro emancipaci českého měšťanstva či dělnictva a souvislosti mezi koncepcemi mimoškolní osvětové práce a politickými představami české společnosti na přelomu 19. a 20. století. Velkou pozornost věnoval také symbolickým formám komunikace – problematice pomníků, slavností atd. V rámci svého zaměstnání v archivu se zajímal o dějiny odborů a dělnického hnutí vůbec, historii technického vzdělávání, postavení inženýrů ve společnosti apod. Zabýval se rovněž nadacemi a financováním kultury. V poslední době se stále více zaměřuje na problematiku politické kultury v druhé polovině 19. století.

Jiří Pokorný napsal několik monografií k dějinám 19. století –  Český svět 1889–1918, Lidová výchova na přelomu 19. a 20. století, Odkaz Josefa Hlávky (Historie České akademie věd a umění, Hlávkových studentských kolejí, Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových, jakož i Národohospodářského ústavu) a publikuje též v zahraničí – mimo jiné se podílel na knize Die Habsburgermonarchie 1848-1918, Band VIII: Politische Öffentlichkeit und Zivilgesellschaft. I. Teilband: Vereine, Parteien und Interessenverbände als Träger der politischen Partizipation. Je autorem řady vědeckých studií, učebnic a spoluautorem úspěšných popularizačních prací, např. Pomníky a zapomníky (se Zdeňkem Hojdou), Osudové osmičky. Přelomové roky v českých dějinách, Kdy, kde, proč & jak se to stalo v českých dějinách, Největší Čech či Osudy českých králů a královen.

V první polovině 90. let se podílel na činnosti redakčních rad melantrišské knižnice Slovo k historii a časopisu Iluminace, od roku 2003 je členem redakční rady časopisu Česká literatura a od roku 2010 časopisu Marginalia Historica. Zároveň spolupracuje jako korespondent s časopisem Austrian History Yearbook.